Дело C-481/14: Решение на Съда (пети състав) от 9 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf — Германия) — Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH (Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост — Закрила на Общността на сортовете растения — Регламент (ЕО) № 2100/94 — Нарушение — Справедливо възнаграждение — Обезщетение за претърпените вреди — Съдебни и извънсъдебни разноски)