Causa T-497/18: Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — IAK — Forum International/EUIPO — Schwalb (IAK)