Υπόθεση T-497/18: Προσφυγή της 14ης Αυγούστου 2018 — IAK — Forum International κατά EUIPO -- Schwalb (IAK)