Решение на Съда (първи състав) от 17 октомври 2000 г. # Roquette Frères SA срещу Office national interprofessionnel des céréales (ONIC). # Искане за преюдициално заключение: Cour administrative d'appel de Nancy - Франция. # Земеделие - Обща организация на пазарите - Възстановявания при износ. # Дело C-114/99. Roquette Frères TITJUR