Решение на Комисията от 04/07/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8034 - VERIZON / HEARST / DREAMWORKS / AWESOMENESS TV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)