Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 89/686/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно личните предпазни средства (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация)Текст от значение за ЕИП