Обща позиция (ЕО) № 23/2008 от 15 септември 2008 година , приета от Съвета в съответствие с процедурата, посочена в член 251 от Договора за създаване на Европейската общност, с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/88/EО относно някои аспекти на организацията на работното време