Дело C-255/15: Решение на Съда (трети състав) от 22 юни 2016. г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf — Германия) — Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland (Преюдициално запитване — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 2, буква е) и член 10, параграф 2 — Частично възстановяване на цената на билета в случай на настаняване на пътника от даден полет в по-ниска класа — Понятия „билет“ и „цена на билета“ — Изчисляване на дължимата сума за възстановяване на пътника)