Резолюция (ЕС, Евратом) 2016/1462 на Европейския парламент от 28 април 2016 година относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година