Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8169 — Verlinvest/CRC/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)