Решение на Комисията от 30 март 2004 година относно въвеждането на системата TRACES и за изменение на Решение 92/486/ЕИО (нотифицирано под номер С(2004) 1282) (текст от значение за ЕИП) (2004/292/ЕО)