Делегиран регламент (ЕС) 2016/101 на Комисията от 26 октомври 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14 (текст от значение за ЕИП)