Zaak T-233/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 12 mei 2016 door José Luis Ruiz Molina tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 2 maart 2016 in zaak F-60/15, Ruiz Molina/BHIM