Дело T-349/13: Решение на Общия съд от 4 юли 2016 г. — Orange Business Belgium/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществена поръчка — Предоставяне на „Трансевропейски услуги в областта на телематиката между администрациите — Ново поколение (TESTA-ng)“ — Отхвърляне на офертата на оферент — Възлагане на обществената поръчка — Прозрачност — Равно третиране — Недопускане на дискриминация — Задължение за мотивиране)