Решение на Комисията от 15/03/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7911 - CNCE / KM GROUP) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)