Дело T-638/14: Решение на Общия съд от 8 април 2016 г. — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „FRISA“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „Frinsa“ — Относително основание за отказ — Реално използване на по-ранната марка — Представяне на нови факти и доказателства в подкрепа на жалбата пред Общия съд — Правомощие за изменение — Член 42, параграфи 2 и 3, член 65 и член 76, параграф 1, in fine, от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Правило 22, параграфи 2 — 4 от Регламент (ЕО) № 2868/95)