Решение на Комисията от 28/04/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7989 - GRIFFIN / LVS II LUX XX / REDEFINE / ECHO PRIME JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)