Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6283 — Valero/Chevron) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП