Дело T-613/19: Определение на Общия съд от 2 септември 2020 г. — ENIL Brussels Office и др./Комисия (Жалба за отмяна — ЕФРР — Оперативна програма „Региони в растеж“ — Приоритетна ос № 5 (Регионална социална инфраструктура) — Отпускане на безвъзмездни средства в подкрепа на деинституционализацията на услугите за възрастни и хора с увреждания — Отказ за спиране на процедурата по поканата за представяне на предложения по искане на организации за защита и представителство на хора с увреждания — Акт, неподлежащ на обжалване — Недопустимост)