Решение на Комисията от 28/07/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8115 - PARTNERS GROUP / FONCIA HOLDING AND ITS SUBSIDIARIES) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)