Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1327 на Комисията от 1 август 2016 година за предоставяне на признаване в ЕС на индийския корабен регистър в съответствие с Регламент (ЕО) № 391/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (нотифицирано под номер С(2016) 4895) (Текст от значение за ЕИП)$