TITJUR Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на7 декември 1989 г. # Комисия на Европейските общности срещу Република Гърция. # Неизпълнение на задължения от държава-членка. # Дело C-287/87. Комисия/Гърция