Sklep Sveta (SZVP) 2016/1783 z dne 4. avgusta 2016 o podpisu in sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan o podaljšanju Sporazuma o statusu policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)