Решение (ОВППС) 2016/1783 на Съвета от 4 август 2016 година за подписване и сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Афганистан за удължаване на срока на действие на Споразумението относно статута на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)