Решение на Комисията от 14 април 2005 година за въвеждане на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за къмпингови услуги (нотифицирано под № C(2005) 1242)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX