/* */

PROPCELEX Регламент (EИО) № 4112/88 на Съвета от 21 декември 1988 година за изменение на Регламент (EИО) № 315/68 относно определяне на стандарти за качество за клубено-луковици, луковици и клубени