ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ СЕСИЯ 2013—2014 Заседания от 15 до 18 април 2013 г. Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 242 E, 23.8.2013 г. ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ