Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 8 септември 2016 г.#Associazione Italia Nostra Onlus срещу Comune di Venezia и др.#Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.#Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2001/42/ЕО — Оценка на последиците на някои планове и програми върху околната среда — Член 3, параграф 3 — Планове и програми, за които задължително се извършва екологична оценка само когато държавите членки установят, че те могат да имат съществени последици върху околната среда — Валидност с оглед на Договора за функционирането на ЕС и Хартата на основните права на Европейския съюз — Понятие за използване на „малки площи на местно ниво“ — Национална правна уредба, в която се взема предвид размерът на засегнатите площи.#Дело C-444/15. Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 8 септември 2016 г.