2013/167/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 3. dubna 2013 , kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Mexika v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2013) 1794) Text s významem pro EHP