2013/167/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 3 април 2013 година за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписването за Мексико в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (нотифицирано под номер C(2013) 1794) текст от значение за ЕИП