Γραπτή ερώτηση E-001596/11 Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) προς την Επιτροπή. Απόφαση σχετικά με τις ενισχύσεις για τον άνθρακα