MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE ter o spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)) Pripravljavka mnenja: Elisabetta Gardini