Дело C-212/09: Решение на Съда (първи състав) от 10 ноември 2011 г. — Европейска комисия/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Членове 43 ЕО и 56 ЕО — Свободно движение на капитали — Привилегировани акции ( „golden shares“ ), притежавани от португалската държава в дружество GALP Energia, SGPS SA — Намеса в управлението на приватизирано дружество)