Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/166, 8. veebruar 2016, millega kehtestatakse eritingimused, mida kohaldatakse Indiast pärit beetlipipra (Piper betle) lehti sisaldavate või neist koosnevate toiduainete impordi suhtes, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 669/2009 (EMPs kohaldatav tekst)