Решение (ЕС) 2016/551 на Съвета от 23 март 2016 година за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет за обратно приемане, относно решение на Съвместния комитет за обратно приемане относно изпълнителните мерки за прилагането от 1 юни 2016 г. на членове 4 и 6 от Споразумението между Европейския съюз и Република Турция относно обратното приемане на незаконно пребиваващи лица