Изложение на мотивите на Съвета: Позиция (ЕС) № 8/2016 на Съвета на първо четене с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета