Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8037 — INCJ/Sumitomo/Sekisui/JV) (Текст от значение за ЕИП)