Комисия/Нидерландия Решение на Съда (първи състав) от 7 октомври 2004 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Нидерландия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Свободно предоставяне на услуги. # Дело C-189/03. TITJUR