Заключение на генералния адвокат Trabucchi представено на21 май 1976 г.