Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at modsætte sig udkastet til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår transit af visse animalske biprodukter fra Bosnien-Hercegovina (D025828/03 — 2013/2598(RPS))