Решение на Комисията от 18/02/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7886 - POSTFINANCE / SIX GROUP / SIX PAYNET) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на немският език е автентичен)