Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7777 — Solvay/Cytec) (Текст от значение за ЕИП)