Nariadenie Komisie (ES) č. 2491/98 z 18. novembra 1998, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 ustanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na určité tovary vyplývajúce zo spracovania poľnohospodárskych výrobkov