Υπόθεση T-452/16: Προσφυγή της 10ης Αυγούστου 2016 — sheepworld κατά EUIPO (Beste Freundin)