Решение (ЕС) 2016/815 на Съвета от 17 май 2016 година за присъединяването на Хърватия към Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности и към Протокола от 27 септември 1996 г., Протокола от 29 ноември 1996 г. и Втория протокол от 19 юни 1997 г. към нея