Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7998 — Pacific Mezz / Oaktree / Railpool) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)