Κρατική ενίσχυση — Απόφαση για μη διατύπωση αντιρρήσεων