C/2016/1702 Решение за изпълнение (ЕС) 2016/575 на Комисията от 29 март 2016 година за удължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2016) 1702) (Текст от значение за ЕИП)