Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7889 — Engie/REC/TEN) (Текст от значение за ЕИП)