Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7844 — ACEK/Sumitomo/JV) (Текст от значение за ЕИП)